Antwerpen

“Vier jaar wachten op bouwvergunning is echt te lang”

Meer dan 100 dossiers liggen al minstens vier jaar te wachten op een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVB). “Dat is nefast voor de geloofwaardigheid van de overheid, voor het investeringsklimaat in Vlaanderen en voor onze economie”, zeggen Vlaams Parlementslid Axel Ronse en Rob Van de Velde, Antwerps schepen van stadsontwikkeling en Kamerlid, die een decreet uitwerkten om de RvVB efficiënter te maken. “Vier jaar wachten op een uitspraak over bouwvergunningen is echt te lang.”

Sinds 2009 is de Raad voor Vergunningenbetwistingen bevoegd voor de beroepen tegen (geweigerde of vergunde) bouwaanvragen. Jaarlijks ontvangt de RvVB ongeveer 800 nieuwe dossiers, maar vaak laat een uitspraak, om tal van redenen, jaren op zich wachten. Uit de periode 2009-2011 werden liefst 65 dossiers nog steeds niet afgehandeld. Minister-president Geert Bourgeois (N-VA) zorgde ervoor dat de Raad extra middelen en bijkomend ondersteunend personeel kreeg. Op 1 november 2015 traden ook bijkomende rechters in dienst. Deze extra inzet van personen en middelen moet nu eindelijk renderen, zeggen de parlementsleden.
Naast de operationale versterking zal het voorstel van decreet de werking van de Raad grondig bijsturen.
De belangrijkste wijzigingen uit het decreet dat Ronse en Van de Velde uitwerkten zijn:

1. het verbeteren van de spoedprocedure (zonder pleidooien) om te bepalen of beroepen kennelijk ontvankelijk zijn;
2. er komt een rechtsplegingsvergoeding voor wie een zaak verliest en een verhoging van het rolrecht;
3. wie bij de Raad in beroep gaat wegens een bepaalde onwettigheid, moet aantonen dat hij dat hij/zij effectief benadeeld wordt door die onwettigheid en dus belangenschade lijdt;
4. de Raad krijgt een beperkte substitutiebevoegdheid, waardoor hij zich in sommige gevallen in de plaats van de vergunningverlenende overheid kan stellen;
5. de Raad krijgt ook de mogelijkheid om in een arrest meteen een dwangsom op te leggen. De verzoekende partij zal hiervoor dus geen aparte procedure moeten opstarten. Dit decreet herbevestigt deze procedure nadat de Raad van State ze in twijfel had getrokken;
6. overheden die een stilzwijgende weigering toepassen kunnen (tenzij overmacht) geen dossier meer inleiden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen;
7. ten slotte krijgt de Raad ook de mogelijkheid om schorsing en vernietiging in één arrest te vellen, terwijl dit vroeger in twee aparte procedures moest.
Ronse en Van de Velde: “Door deze voorstellen zal de doorlooptijd van de dossiers bij de Raad verkorten. Door het invoeren van de belangenschade en een rechtsplegingsvergoeding zal het aantal opportuniteitsberoepen afnemen, zodat de Raad zich zal kunnen buigen over de inhoudelijk echt belangrijke dossiers.”

Veel tijd is er niet: op het moment dat de omgevingsvergunning van start gaat, begin 2017, moeten deze elementen al in werking zijn want vanaf februari 2017 wordt de Raad voor vergunningsbetwistingen ook bevoegd voor beroepen inzake milieudossiers. “Tijd voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen versie 2.0”, zeggen Ronse en Van de Velde.