slachthuissite

Masterplan Slachthuissite: verderzetting participatiecharter tussen stad, district en buurt

Vorig jaar werd er tussen stad, district, de huidige eigenaars van het projectgebied, de bewonersgroep Damcomité en vzw Elegast een participatiecharter voor de Slachthuissite – Noordschippersdok-  Lobroekdok afgesloten. De stad wil dit gebied, dat aan een nieuwe bestemming toe is, ontwikkelen tot een locatie waar wonen op een doordachte manier wordt verweven met diensten, bedrijvigheid en recreatie. Met het participatiecharter engageren alle ondertekenende partijen zich om overleg te voeren over de herontwikkeling van het gebied. Het charter omschrijft dat het overleg gevoerd wordt in een participatiestuurgroep.

De participatiestuurgroep volgt het planningsproces van de ontwikkeling op, en stelt vervolgens voor hoe, waar en wanneer de gebruikers en bewoners van het projectgebied geïnformeerd of betrokken worden bij het masterplan.

Hernieuwde start

Naar aanleiding van het advies van het Damcomité op het concept-masterplan werd samen beslist om het participatiecharter bij te sturen. Naast de reeds bestaande participatiestuurgroep, die de publieksmomenten voorbereidt, wordt voortaan ook gewerkt met een inhoudelijke werkgroep. Die gaat binnenkort van start om een aangepaste versie van het masterplan, dat in opmaak is, in overleg te beoordelen.

Inhoudelijke werkgroep

Deze werkgroep wordt de plek waar er tussen de partners van het participatiecharter in alle vrijheid gepraat kan worden over de ontwerpplannen en -adviezen. In de inhoudelijke werkgroep zal er de vrijheid, de veiligheid en de ruimte zijn om ontwerpschetsen en -opties te bespreken. En ook om de mogelijkheden af te tasten voor wat het beste ontwerp voor alle betrokken partijen zou kunnen zijn.

De inhoudelijke werkgroep is samengesteld uit de buurt, ontwerpers, stad Antwerpen/AG Vespa en eigenaars.

  • Elke geleding werkt met een vaste afvaardiging die de continuïteit van de opvolging kan verzekeren.
  • Bijkomend kunnen op ad hoc basis (volgens thema of noodzaak) extra deelnemers worden uitgenodigd.

Open participatiemomenten

Uiteraard blijft het de bedoeling om de volledige Damwijk te betrekken bij de opmaak van het masterplan. Hiervoor zal wellicht in oktober van dit jaar opnieuw een participatiemoment voor bewoners en ondernemers uit de buurt georganiseerd worden, naar aanleiding van de opmaak van een voorontwerp masterplan.