Stadsbouwmeester

Continuïteit stadsbouwmeesterschap verzekerd

bOb Van Reeth en Christoph Grafe worden aangesteld als tijdelijk voorzitter van respectievelijk de welstandscommissie en de nieuwe A-commissie. Midden dit jaar startte de stad Antwerpen de procedure om een nieuwe stadsbouwmeester aan te stellen. Deze procedure wordt nu stopgezet. Met de aanstelling van bOb Van Reeth en Christoph Grafe wil het stadsbestuur echter duidelijk het belang van het stadsbouwmeesterschap onderstrepen en de continuïteit ervan verzekeren.

Dit voorjaar besliste het college een procedure op te starten om een nieuwe stadsbouwmeester aan te stellen. Hiervoor werd in juni 2014 aan de hand van een lastenboek een opdracht in de markt gezet. Half oktober dienden vijf kandidaten een dossier in. Begin november selecteerde de beoordelingscommissie twee kandidaten op basis van hun visie, plan van aanpak en financiële voorwaarden en stelde ze voor om hen toe te laten tot de laatste fase van de procedure. Nog vóór deze selectie aan het college ter goedkeuring kon worden voorgelegd, besliste één kandidaat om zich terug te trekken. Dit maakte dat er maar één kandidaat overbleef voor de laatste fase van de procedure. Hierdoor bestaat de vooropgestelde keuzemogelijkheid die door het college werd gevraagd niet meer. Daarom kon het college de shortlist aldus niet goedkeuren en werd beslist de lopende procedure stop te zetten.

Het college wenst het stadsbouwmeesterschap echter wel te behouden. Het stadsbouwmeesterschap is immers diep ingebed in de geschiedenis van Antwerpen en heeft mee het beeld van de stad bepaald. De nood aan de expertise van een stadsbouwmeester is en blijft groot aangezien het bestuur verder wenst in te zetten op kwalitatieve stadsontwikkeling.

Daarom voert de stad nu een tussenoplossing in om de zoektocht naar alternatieve scenario’s en mogelijke kandidaten te overbruggen. Om de continuïteit te garanderen, besliste het college vandaag om twee tijdelijke voorzitters aan te stellen voor enerzijds de welstandscommissie en anderzijds de nieuwe A-commissie. Zij krijgen een opdracht voor één jaar.

De bestaande welstandscommissie adviseert het college over de ruimtelijke kwaliteit van architectuurprojecten bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning. In de mandaatopdracht van de stadsbouwmeester is opgenomen dat hij zal optreden als voorzitter van de welstandscommissie.

De A-commissie is een nieuwe ambtelijke werkgroep, die voorbereidend werk doet voor het college in het kader van grote beeldbepalende projecten die oplossingen op maat vragen. Zo wil het college onder begeleiding van een specialist (de voorzitter van de A-commissie) vooruitgang boeken in die vaak lang aanslepende dossiers.

De twee tijdelijke voorzitters zijn niet alleen specialisten in hun vakgebied, maar hebben beiden ook een unieke band met de stad Antwerpen.

bOb Van Reeth* heeft als eerste Vlaams Bouwmeester het systeem van de Open Oproep uitgewerkt. Dat is de eerste kwaliteitsprocedure voor het aanstellen van ontwerpers voor publieke projecten. Door de Open Oproep is de architecturale en culturele kwaliteit van nieuwe bouwprojecten in Vlaanderen toonaangevend geworden. Toen hij Vlaams Bouwmeester was, zetelde bOb Van Reeth als voorzitter in alle selectiecommissies van de Open Oproep. Hij adviseert nog steeds diverse projecten en jury’s.

Christoph Grafe** staat als directeur van het Vlaams Architectuurinstituut aan de bakermat van architecturale en stedelijke kwaliteit in Vlaanderen. Onder zijn leiding is recent het Architectuurboek Vlaanderen n°11 verschenen waarin een selectie van een 50-tal projecten de laatste tendenzen in het Vlaamse architectuurlandschap belicht. Daarnaast adviseert hij diverse projecten en jury’s.

Als voormalig Vlaams bouwmeester en directeur van het Vlaams Architectuurinstituut hebben beide architecten unieke en erkende ervaring in het beoordelen van ruimtelijke kwaliteit.

 

Bron: Persbriefing college 5 december 2014 Stad Antwerpen

Foto GVA