Disclaimer

Door de website van Rob Van de Velde (Antwerps schepen voor ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling, onroerend erfgoed en groen) en de erop ter beschikking gestelde informatie te consulteren, stemt u in met de gebruiksvoorwaarden die hierna zijn opgenomen.

 

Informatie

De informatie die op deze website wordt aangeboden is van algemene aard. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Voor specifiek advies doet u best een beroep op de daartoe bevoegde deskundigen.

Ook de verwijzingen naar andere informatiebronnen en websites worden u enkel ter informatieve titel ter beschikking gesteld. Van de Velde, noch zijn medewerkers, noch de personen belast met het onderhoud van deze website, beheren die andere websites en de informatie die zich daarop bevindt niet en kan dus geen garantie bieden over haar kwaliteit en/of volledigheid.

 

Rechten en aansprakelijkheid

Aan de informatie op deze website kunt u geen rechten ontlenen. Alleen de officiële wetten, decreten en besluiten, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, hebben rechtskracht.

Van de Velde, noch zijn medewerkers, noch de personen belast met het onderhoud van deze website kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op deze website wordt aangeboden.

Hierbij aansluitend aanvaardt Van de Velde, noch zijn medewerkers, noch de personen belast met het onderhoud van deze website aansprakelijkheid voor een rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit enig gebruik van de externe websites waarnaar u via deze site wordt verwezen.

Verder kunnen Van de Velde, noch zijn medewerkers, noch de personen belast met het onderhoud van deze website aansprakelijk gesteld worden voor de problemen met, of de onderbrekingen in de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of mankementen worden veroorzaakt.

 

Bescherming van de persoonsgegevens

Wanneer u Van de Velde of een medewerker via deze website contacteert, vragen wij u in bepaalde gevallen om uw naam, contactadressen of andere identificatiegegevens. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u een vraag wil stellen.

Deze persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt en gebruikt om uw vraag te kunnen beantwoorden of om u te kunnen contacteren wanneer dit nodig is.

In geen geval zullen wij de geregistreerde identificatiegegevens gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden. Indien u zich daarmee akkoord verklaard kunnen de door u verstrekte gegevens ook gebruikt worden om u later te contacteren

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment kennis te krijgen van uw gegevens in ons bestand en kunt u zo nodig de verbetering ervan vragen. U kan dat vragen door ons een e-mail te sturen via het contactformulier.

 

Gebruik/copyright

Tenzij het anders aangegeven is, kunt u de informatie op deze website vrij en kosteloos raadplegen. U mag deze informatie eveneens downloaden en kopiëren of reproduceren voor persoonlijk, niet commercieel gebruik, op voorwaarde dat u daarbij duidelijk de bron vermeldt. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld.

Van de Velde behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf.

Voor de reproductie of het gebruik van de multimedia-informatie zoals geluid, beelden, software, enz.… is altijd een voorafgaande toestemming vereist.

Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met Webmaster of rechtstreeks met de beheerders van de desbetreffende externe webpagina’s.

Tenslotte zouden wij het erg het op prijs stellen indien u ons op de hoogte brengt van de onjuistheden of gebreken die u in de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld zou vaststelt op het ogenblik dat u deze website bezoekt.