Groenplan, In de pers

Meer en beter groen in de stad

Meer groen en het bestaande groen verbeteren. Dat zijn de krachtlijnen in het groenplan dat de schepen van Groen, Rob Van de Velde (N-VA), vandaag op de collegetafel legt. “We willen het even goed doen als Stockholm, en die investeren flink in groen.”

27% van de oppervlakte in Antwerpen bestaat op dit moment uit publiek groen en daarmee scoort de stad matig.

Tegelijkertijd kleurt van 45% van de Antwerpse ondergrond dan weer groen of blauw, wat betekent dat er water is. Daarmee scoort Antwerpen dan weer even goed als veel andere te vergelijken steden in het buitenland.

Om vooral dat eerste cijfer op te krikken, heeft Rob Van de Velde een groenplan klaar. Noem het een blauwdruk voor de vergroening van de stad. “We hebben in Antwerpen in totaal veertien landschappen gebundeld tot vijf grote groenstructuren. Zelf noemen we het parken. De bedoeling is onder meer om die structuren of parken met elkaar te verbinden”, zegt Rob Van de Velde.

Corridors

Dat gebeurt onder meer door het aanleggen van groene corridors, zoals van de Hobokense Polder over Petroleum-Zuid tot in het centrum van de stad. “Langs de Scheldekaaien willen we trouwens één grote groene strook maken, die het zuiden verbindt met het toekomstige getijdenpark op het Eilandje en zelfs nog verder”, legt Rob Van de Velde uit.

In het groenplan staan enkele tientallen van dergelijke ingrepen opgesomd. Sommige daarvan, zoals de ontwikkeling van het Park Groot Schijn, zijn al in volle ontwikkeling. Andere projecten, zoals de uitbreiding en verbetering van het groen aan de Esmoreitlaan op Linkeroever, zitten nog in een ontwerpfase.

6% groen beschermen

In het totaal zal het Antwerps groen na de uitvoering van het groenplan uitbreiden met 3%, of 187 hectare. “Maar we zullen ook 6% of 358 hectare van het bestaande groen een betere juridische bescherming geven. Dat hebben we onder meer op de Middenvijver op Linkeroever al gedaan, met als gevolg dat dit definitief als groene zone is ingekleurd”, zegt de schepen.

Verder zal nog eens 15% of 819 hectare van het bestaande groen kwalitatiever worden ingevuld. “Dat kan onder meer door groengebieden beter te beheren of domeinen anders in te richten dan nu het geval is.”

Samen met districten

Nu het groenplan klaar is, wil Rob Van de Velde dat ook de districten investeren in groen. Van hen wordt onder meer verwacht dat ze nu te grijze buurten vergroenen en groengebieden met elkaar verbinden.

“Ook die oefening is voor een flink deel reeds klaar. We hebben bij het opstellen van het plan nauw samengewerkt met de districten, maar ook met natuurverenigingen en burgers”, legt de schepen uit.

Hoeveel de uitvoering van het groenplan precies gaat kosten, valt moeilijk te becijferen. “Sommige ingrepen zijn een districtsbevoegdheid en andere projecten zijn onderdeel van een ontwikkelingsproject. Maar er zijn wel degelijk budgetten. Dit plan is geen lege doos.”

Verder wil het stadsbestuur ook informatiecampagnes organiseren om groene zones in Antwerpen beter bekend te maken bij het publiek. Onder meer door ‘infototems’ te plaatsen in groene gebieden en wandelbrochures te maken.

“Een groene stad is belangrijk als we jonge gezinnen in Antwerpen willen houden. Zeker met het oog op de bevolkingstoename is het daarom nodig om een duidelijk plan voor de vergroening van de stad te hebben”, zegt Rob Van de Velde.

GvA, 17-02-2017

groenplan
Het volledige plan