Moorkensplein

Moorkensplein krijgt school en kinderdagverblijf

Nieuw plan kost stad drie miljoen euro minder.

De stad wil op het Moorkensplein in Borgerhout een nieuwe school, een kinderdagverblijf en een sporthal bouwen. Het nieuwe stadsbestuur handhaaft het plan om 8.000 vierkante meter groene ruimte aan te leggen, maar de plannen voor het nieuwe administratief centrum worden geschrapt. Het nieuwe project kost de stad tot drie miljoen euro minder dan het oorspronkelijke plan.

Het nieuwe stadsbestuur onder leiding van Bart DeWever (NVA) besliste begin dit jaar omde heraanleg van het Moorkensplein, een project van 15miljoen euro, ‘on hold’ te zetten.Hoewel de plannen voor de aanleg van een parkgebied aan hetMoorkensplein al tijdens de vorige legislatuur waren goedgekeurd, wilde de nieuw meerderheid laten onderzoeken of de stad nietmeer ‘waar voor haar geld’ zou kunnen krijgen.Schepen Rob Van de Velde (NVA), bevoegd voor Ruimtelijke Ordening en Stadsontwikkeling, liet daarom een haalbaarheidsstudie uitvoeren. Onze redactie kon die studie inkijken. In het oorspronkelijk plan was sprake van de aanleg van een park, de bouw van een nieuw administratief centrumvoor de loketwerking en de aanleg van een ondergrondse buurtparking. Onder impuls van Rob Van de Velde worden die plannen nu bijgestuurd.

In de nieuwe plannen is geen sprakemeer van de bouw van een administratief centrum. In plaats van een nieuwbouw op te trekken, opteert het huidige bestuur ervoor omde loketwerking in hetmonumentale gemeentehuis van Borgerhout onderte brengen. ‘Dat blijkt perfect mogelijk,mits aanpassingen aan het districtshuis’, bevestigt schepen Van de Velde. ‘Het leek ons verstandiger omeen bestaand gebouw te gebruiken, in plaats van een nieuwbouw te zetten. Dat levert onsmiddelen en ruimte op die we kunnen besteden aan andere functies.’ In de verschillende scenario’s die nu voorliggen, kiest de schepen voor de bouw van een nieuwe basisschool voor 250 leerlingen en een bijbehorende sporthal die ook door buurtbewoners gebruikt zal kunnen worden. De stad wil ook een kinderdagverblijf neerpoten, al is nog niet duidelijk voor hoeveel leefgroepen. ‘Dat kan pas beslist worden bij de bespreking van demeerjarenbegroting’, zegt Van de Velde. Het districtsbestuur van Borgerhout reageerde aanvankelijk furieus op de plannen van de stad om‘hun’ project bij te sturen.

De vrees bestond dat de door de NVA gedomineerde stadsbestuur groen zou opofferen voor gebouwen of parkeerplaatsen, maar uit de plannen die nu voorliggen blijkt die vrees onterecht. Het bestuur raakt niet aan de plannen omeen groene ruimte aan te leggen. ‘Er komt een groene, open ruimte van 8.000 vierkantemeter’, aldus Van de Velde. ‘Met bomen en paviljoentjes voor de kinderen.’ De nieuwe plannen kosten de stadskasminder dan de oorspronkelijke plannen. De stad bespaart, afhankelijk van welke variant er wordt gekozen, twee à driemiljoen euro. ‘De oefening was dus wel degelijk zinvol’, zegt Van de Velde.Wanneer de werken aan hetMoorkensplein kunnen beginnen, is nog niet duidelijk. Aan het plein wonen nog twee bejaarde dames die weigeren hun huis te verkopen. ‘Zolang die dames daar wonen, kunnen de werken niet starten’, zegt Van de Velde. ‘We zijn als stadsbestuur niet van plan diemensen weg te jagen.’

JORIS VAN DER AA

Bron: Het Nieuwsblad

Geef een reactie