Sint-Anneke

Stad blaast nieuw leven in Sint-Anneke Plage

Sint-Anneke Plage moet opnieuw de hotspot van weleer worden. Om dat te realiseren stelde de stad een masterplan op. Het college keurde vandaag het definitieve ontwerp van dat masterplan goed. De stad kan nu een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opmaken.

Het masterplan voor Sint-Anneke Plage houdt rekening met de resultaten van de enquête die de stad afgelopen voorjaar organiseerde en waaraan 1800 mensen deelnamen. Uit die enquête blijkt dat Sint-Anneke Plage voor velen een plek is die nostalgische herinneringen oproept. Daarnaast straalt de Plage voor veel deelnemers rust en ontspanning uit. Een grote groep mensen hecht ook veel waarde aan het authentieke karakter. Zeven op de tien deelnemers vindt dat de Plage best meer gepromoot mag worden als ontspanningsplek.

De stad wil dat Sint-Anneke opnieuw uitgroeit tot een bekende, drukbezochte en bereikbare trekpleister. Het ruimtelijk uitvoeringsplan dat de stad opstelt, zal daarom een aantal belangrijke principes respecteren.

Visie op Sint-Anneke Plage in zeven principes

De visie uit het masterplan Sint-Anneke Plage valt samen te vatten in zeven principes. Ze versterken de bestaande kwaliteiten van de Plage en haar omgeving.

1. Rivierduinenlandschap als kwalitatieve drager
In het kader van het Sigmaplan wordt een aanpassing van de waterkering gepland. Deze werken vormen een uitgelezen kans om niet alleen de bescherming tegen overstromingen te verbeteren, maar ook om het oorspronkelijke rivierduinenlandschap te herstellen. Door de zanderige ondergrond terug naar de oppervlakte te brengen, krijgt Sint-Anneke Plage een nieuwe identiteit. De aanwezige fauna en flora zullen zo geleidelijk aan veranderen naar soorten die passen bij de ondergrond. Er ontstaat een eenvormig beeld dat past binnen de groene omgeving van Linkeroever. De dijk ter hoogte van de Wandeldijk wordt een duin dat aansluit bij de strandzone. Van hieruit kan men de Schelde beleven.

2. Een open en continu park
Sint-Anneke Plage wordt een open en doorwaadbaar park met zo weinig mogelijk omheiningen en zo veel mogelijk wandel- en fietspaden die alle trekpleisters aan de Plage verbinden. Op drie plaatsen komen er hoofdtoegangen: twee in het verlengde van de Gloriantlaan en de Charles De Costerlaan, en een derde centraal in het gebied. Zo ontstaat er een rechtstreekse verbinding tussen de Thonetlaan en de aanlegsteiger op de Schelde, waar in de toekomst een halte voor een waterbus zou kunnen komen.

3. Twee ontwikkelingszones brengen de Plage tot leven
Twee nieuwe ontwikkelingszones brengen Sint-Anneke Plage tot leven, ook ’s avonds en in de winter. Ze worden ingeplant ter hoogte van huidige camping De Molen en de bestaande horeca en ten westen van de Gloriantlaan. Een concrete invulling is nog niet bepaald.

In de Scheldebocht droomt de stad van een nieuw zwembad, met binnen- en buitenbad. Afhankelijk van het uiteindelijke ontwerp vervangt dit zwembad het huidige zwembad De Molen of wordt De Molen uitgebreid.

Verder moeten nieuwe invullingen passen binnen het recreatieve karakter van het gebied, beschikken over architecturale kwaliteit, de relaties tussen de verschillende parkonderdelen versterken en landschappelijk ingepast zijn.

4. De jachthaven als onderdeel van het park
De jachthaven maakt deel uit van het park en moet meer beleefbaar worden. Een nieuwe steiger of verschillende aanmeerboeien zullen de jachthaven doen heropleven en een attractiever Sint-Anneke Plage creëren. De zone van het miniatuurdok kan toegevoegd worden aan de jachthaven. Voor de miniatuurclub wordt dan een nieuwe locatie (buiten het park) gezocht.

5. De horeca, het kloppende hart
Horecazaken komen als paviljoenen in het open landschap te staan; zonder achterkanten, zowel gericht naar de dijk en de Schelde als naar de Robinsontuin. Bestaande gebouwen worden in ere hersteld en brengen zo de nostalgie terug tot leven. Nieuwe gebouwen dragen dankzij hun architectuur bij tot het vakantiegevoel aan de Plage. Naast cafés en restaurants komen er ook kleinschalige verblijfsaccommodaties.

6. Recreatie troef
Alle ingrepen in het gebied dragen bij aan een attractieve, levendige en speelse omgeving. De stad neemt ‘recreatie’ als uitgangspunt bij alle toekomstige vernieuwingen. Bovendien moedigt ze ook private initiatieven aan om daar zoveel mogelijk op in te spelen.

7. Sint-Anneke Plage, vlakbij
Sint-Anneke Plage is er voor de recreant. Verkeer wordt daarom zoveel mogelijk uit het gebied geweerd. Laden en lossen voor horecazaken blijft mogelijk, maar parkeren kan enkel nog aan de rand van het gebied.

De bereikbaarheid met andere vervoersmiddelen moet verbeteren. Zo kan de bus een belangrijke rol spelen door, in tegenstelling tot nu, ook in de winter tot aan de halte ‘Plage’ te rijden én blijft de stad dromen van een verbinding over het water, van Sint-Anneke Plage naar het centrum van de stad.

Verder onderzoek moet uitwijzen of een verbinding per boot, bijvoorbeeld de Waterbus, of via een brug tot de mogelijkheden behoort. Dat zou ook de bereikbaarheid per fiets en te voet ten goede komen.

De bereikbaarheid van Sint-Anneke Plage wordt verder uitgewerkt in een mobiliteitsonderzoek in het kader van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

Goedgekeurd RUP begin 2018
De stad maakt nu een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP op om het masterplan te verankeren in een juridisch kader. Dat dient als leidraad voor de verdere ontwikkeling van Sint-Anna Plage.

Tijdens het proces van een RUP zijn er nog verschillende momenten waarop er teruggekoppeld wordt naar de bevolking.

Het definitieve en goedgekeurde RUP wordt begin 2018 verwacht.