Uncategorized

Stad keurt visie goed voor toekomst van Ekeren-Centrum

De stad en het district Ekeren willen het centrum van het district nieuw leven inblazen. Het centrum moet groener en aangenamer worden en vlotter bereikbaar voor de zwakke weggebruiker, en zwaar verkeer wordt geweerd.

Vandaag keurde het college het masterplan Ekeren-Centrum goed. Het is de eerste keer dat er een globale visie voor de toekomst van het Ekerse centrum wordt uitgetekend. Het visiedocument brengt de troeven en noden van Ekeren in kaart en is een ruwe schets die de grote lijnen voor verdere ontwikkeling vastlegt. Het masterplan stelt concrete acties voor om dit eindbeeld te versterken en te bereiken.

Ekerse troeven versterken
Het masterplan wordt opgebouwd op basis van vier figuren die de troeven van Ekeren versterken en de kwaliteit en het gebruik van de openbare ruimte verbeteren:
• een centrumfiguur – een dynamisch winkelcentrum waar het aangenaam vertoeven is;
• een groene figuur – de groene zones die er nu al zijn, worden nog versterkt en met elkaar verbonden;
• het fijnmazig netwerk – vlotte en veilige doorsteken voor fietsers en voetgangers;
• een bereikbaar centrum – doorgaand zwaar verkeer wordt geweerd, maar het centrum is vlot bereikbaar voor wie er moet zijn.

Voorontwerp vertaald naar actieplan
De opmaak van een masterplan gebeurt in verschillende fasen: analyse/visie, voorontwerp en definitief ontwerp/actieplan. Het voorontwerp werd op basis van verschillende overlegmomenten en een intensief participatietraject voor de Ekerenaars gefinaliseerd en voor gunstig advies voorgelegd aan de districtsraad. Intussen is nu dus ook het definitieve ontwerp goedgekeurd.