Hoekakker

Voorontwerp RUP Hoekakker is klaar

Het college nam vandaag kennis van het voorontwerp voor het RUP Hoekakker. Dit voorontwerp, het resultaat van een inspraakmoment met de buurtbewoners en overleg met het district en de stad, verfijnt de huidige bestemming van het gebied en legt voorwaarden vast voor de toekomstige ontwikkelingen.

Momenteel is Hoekakker een onbebouwd, groen gebied van circa 18 hectaren groot in Ekeren-Donk. Het bestaat grotendeels uit weilanden en akkers en is vrijwel niet toegankelijk voor de buurtbewoners. De eigenaars van Hoekakker, projectontwikkelaar Vooruitzicht en sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning, wensen hier woongebied te ontwikkelen in combinatie met een groot buurtpark. De ontwikkeling van dit gebied was het onderwerp van het masterplan Hoekakker, dat in opdracht van de eigenaars werd opgemaakt door ontwerpbureau BUUR. De stad Antwerpen begeleidde BUUR bij de opmaak van dit plan en keurde dit goed op 27 januari 2017.

Een nieuwe bestemming
Sinds 31 december 2015 is Hoekakker bestemd als woongebied, wat betekent dat ontwikkelingen mogelijk zijn onder bepaalde voorwaarden. Met de opmaak van het RUP bepaalt de stad Antwerpen dat er een publiek toegankelijk park wordt ingericht in combinatie met woningen en voorzieningen aan de randen. En dat met respect voor het groen en de waterhuishouding, waarbij rekening wordt gehouden met overstromingen die maar om de 200 jaar voorkomen. Het RUP legt vast wat waar moet worden ingericht en aan welke voorwaarden voldaan moet worden. Gelijktijdig wordt een plan opgemaakt om de kwaliteit van het zicht van de wijk te verzekeren en verbinden de eigenaars van het gebied zich er toe te onderzoeken welke maatregelen met betrekking tot duurzame energie er mogelijk zijn en deze dan ook toe te passen.

Wonen en groen
Op basis van het ontwerpend onderzoek is het gebied opgedeeld in 3 zones:
• een zone voor groen: circa 13 hectaren ‘park Hoekakker’,
• een zone voor wonen 1: de nieuwe woonwijk aan de rand van het park
• een zone voor wonen 2: gelegen aan de Prinshoeveweg, met voorzieningencluster
Het woongebied omvat alle gebouwen, ondergrondse parkings, erfstraten en bovengrondse pocketparkings (geclusterde bezoekersparkings aan de randen van de bouwzones).

De zone ‘groen’ is centraal in het plangebied gelegen. Op basis van de wensen en opmerkingen van de buurt tijdens het inspraakmoment van 22 april 2017 en van het districtscollege en de betrokken stadsdiensten, wordt een ontwerp opgemaakt voor het park.

De ontwikkeling van het plangebied dient in 3 fasen te gebeuren. In de eerste fase wordt het park ingericht met de waterbuffer en de aanleg van de hoofdpaden. In de tweede fase kunnen maximaal 360 woningen gebouwd worden en dit enkel in de bouwzones ten westen van het plangebied. In de derde fase kunnen bijkomend maximaal 90 woningen gerealiseerd worden, maar enkel indien de ruimtelijke draagkracht (en in het bijzonder de draagkracht op het vlak van mobiliteit) dit toelaat.

Volgende stappen
Op basis van het voorontwerp-RUP wordt nu advies gevraagd aan de verschillende wettelijk verplichte adviesactoren, de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) en de districtsraad. Deze opmerkingen worden verwerkt in een ontwerp-RUP. De goedkeuring van dit ontwerp-RUP (voorlopige vaststelling) komt op de agenda van de gemeenteraad in september 2017.